Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

J. Kuperus h.o.d.n. Promo is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08158803 en is gevestigd aan de Händelstraat 39 (3533GG) te Utrecht, hierna: Promo. Promo is de aanbieder van de Promo applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Promo applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Promo applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Promo Gebruiker deze Promo applicatie verder niet te gebruiken. Promo raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Promo applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Promo applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat Promo door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

Artikel 2 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Promo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Promo. Promo zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Promo.

Artikel 3 - Gebruik van de Promo applicatie

 1. Promo spant zich in de Promo applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Promo applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Promo onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

 3. Promo kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 - Verplichtingen bij het gebruik van de Promo applicatie

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Promo applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Promo applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Promo applicatie:

  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Promo applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

  3. het kopiëren van (onderdelen van) de Promo applicatie van Promo,

  4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Promo.

 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Promo gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Promo komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Promo applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Promo applicatie te beëindigen.

 3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Promo applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.

 6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord of social login van Apple of Google, tenzij anders aangegeven.

 7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

 8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Promo. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 9. De Gebruiker heeft een zelfstandige onderzoeksplicht om te onderzoeken of de getoonde aanbieding(en) juist zijn.

Artikel 5 - Toegang

 1. Promo biedt enkel en alleen het gebruik van de Promo applicatie aan. Promo heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten of producten door de aangesloten aanbieder.

 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Promo applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Promo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Promo applicatie tijdig worden verstrekt aan Promo.

 4. Promo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Promo is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Promo bekend was.

Artikel 6 - Beschikbaarheid Promo applicatie

Promo staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Promo streeft ernaar om zich in te spannen om de Promo applicatie en de toegang tot de Promo applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Promo applicatie. Promo is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Promo applicatie en het gebruik van de Promo applicatie op te schorten. Promo is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Promo applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Promo of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Promo gerechtigd om dat deel van de Promo applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Promo zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Promo aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 - Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de app van Promo.

Artikel 9 - Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de applicatie is in beginsel niet onderworpen aan een betalingsverplichting. Gebruiker is hierbij gerechtigd om gedurende elke maand drie aanbiedingen/producten kosteloos aan te vinken.

 2. Indien Gebruiker onbeperkt gebruik wil maken van de diensten van Promo, dient Gebruiker € 0.99,- per maand of € 9.99,- per jaar te betalen.

 3. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Promo gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Promo applicatie per direct op te schorten. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Gebruiker binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, raakt zij in verzuim.

 4. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Promo zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 5. Indien Promo meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 10 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Promo vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Promo applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Promo.

 2. Promo is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de aangesloten aanbieder.

 3. Promo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Promo applicatie of die van gelinkte websites van derden of applicaties van derden.

 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Promo jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Promo in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 5. In geen geval is Promo verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Promo applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Promo applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

 6. Promo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Promo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 7. Promo is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Promo aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Promo vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Promo. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Promo dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Promo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Promo en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Promo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Promo heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Promo zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 - Overeenkomst met de aangesloten aanbieder

Promo biedt uitsluitend een Promo applicatie aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de aanbieder. De betreffende is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst of het aangeboden product. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de dienstverlener. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker. Promo is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen een Gebruiker en een aanbieder.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Promo, alsmede op de goede naam van Promo. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Promo applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Promo applicatie berusten uitsluitend bij Promo en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Promo applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

 3. De software van de Promo applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Promo. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Promo of enig wettelijk of verplichte (merk)tekens van de Promo applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 14 - Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Promo applicatie van Promo worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@promo-app.nl met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Promo de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

 3. Promo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 15 - Wijzigingen

Promo heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Promo applicatie en/of website inzien.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Promo en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

 3. Alle geschillen tussen Promo en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Utrecht, 1 oktober 2020

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

J. Kuperus h.o.d.n. Promo is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08158803 en is gevestigd aan de Händelstraat 39 (3533GG) te Utrecht, hierna: Promo. Promo is de aanbieder van de Promo applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Promo applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Promo applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Promo Gebruiker deze Promo applicatie verder niet te gebruiken. Promo raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Promo applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Promo applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat Promo door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

Artikel 2 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Promo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Promo. Promo zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Promo.

Artikel 3 - Gebruik van de Promo applicatie

 1. Promo spant zich in de Promo applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Promo applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Promo onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

 3. Promo kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 - Verplichtingen bij het gebruik van de Promo applicatie

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Promo applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Promo applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Promo applicatie:

  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Promo applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

  3. het kopiëren van (onderdelen van) de Promo applicatie van Promo,

  4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Promo.

 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Promo gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Promo komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Promo applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Promo applicatie te beëindigen.

 3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Promo applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.

 6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord of social login van Apple of Google, tenzij anders aangegeven.

 7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

 8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Promo. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 9. De Gebruiker heeft een zelfstandige onderzoeksplicht om te onderzoeken of de getoonde aanbieding(en) juist zijn.

Artikel 5 - Toegang

 1. Promo biedt enkel en alleen het gebruik van de Promo applicatie aan. Promo heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten of producten door de aangesloten aanbieder.

 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Promo applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Promo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Promo applicatie tijdig worden verstrekt aan Promo.

 4. Promo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Promo is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Promo bekend was.

Artikel 6 - Beschikbaarheid Promo applicatie

Promo staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Promo streeft ernaar om zich in te spannen om de Promo applicatie en de toegang tot de Promo applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Promo applicatie. Promo is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Promo applicatie en het gebruik van de Promo applicatie op te schorten. Promo is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Promo applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Promo of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Promo gerechtigd om dat deel van de Promo applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Promo zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Promo aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 - Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de app van Promo.

Artikel 9 - Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de applicatie is in beginsel niet onderworpen aan een betalingsverplichting. Gebruiker is hierbij gerechtigd om gedurende elke maand drie aanbiedingen/producten kosteloos aan te vinken.

 2. Indien Gebruiker onbeperkt gebruik wil maken van de diensten van Promo, dient Gebruiker € 0.99,- per maand of € 9.99,- per jaar te betalen.

 3. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Promo gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Promo applicatie per direct op te schorten. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Gebruiker binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, raakt zij in verzuim.

 4. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Promo zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 5. Indien Promo meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 10 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Promo vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Promo applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Promo.

 2. Promo is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de aangesloten aanbieder.

 3. Promo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Promo applicatie of die van gelinkte websites van derden of applicaties van derden.

 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Promo jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Promo in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 5. In geen geval is Promo verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Promo applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Promo applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

 6. Promo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Promo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 7. Promo is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Promo aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Promo vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Promo. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Promo dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Promo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Promo en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Promo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Promo heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Promo zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 - Overeenkomst met de aangesloten aanbieder

Promo biedt uitsluitend een Promo applicatie aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de aanbieder. De betreffende is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst of het aangeboden product. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de dienstverlener. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker. Promo is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen een Gebruiker en een aanbieder.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Promo, alsmede op de goede naam van Promo. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Promo applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Promo applicatie berusten uitsluitend bij Promo en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Promo applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

 3. De software van de Promo applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Promo. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Promo of enig wettelijk of verplichte (merk)tekens van de Promo applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 14 - Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Promo applicatie van Promo worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@promo-app.nl met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Promo de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

 3. Promo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 15 - Wijzigingen

Promo heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Promo applicatie en/of website inzien.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Promo en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

 3. Alle geschillen tussen Promo en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Utrecht, 1 oktober 2020

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

J. Kuperus h.o.d.n. Promo is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08158803 en is gevestigd aan de Händelstraat 39 (3533GG) te Utrecht, hierna: Promo. Promo is de aanbieder van de Promo applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Promo applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Promo applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Promo Gebruiker deze Promo applicatie verder niet te gebruiken. Promo raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Promo applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Promo applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat Promo door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

Artikel 2 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Promo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Promo. Promo zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Promo.

Artikel 3 - Gebruik van de Promo applicatie

 1. Promo spant zich in de Promo applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Promo applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Promo onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

 3. Promo kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 - Verplichtingen bij het gebruik van de Promo applicatie

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Promo applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Promo applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Promo applicatie:

  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Promo applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

  3. het kopiëren van (onderdelen van) de Promo applicatie van Promo,

  4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Promo.

 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Promo gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Promo komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Promo applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Promo applicatie te beëindigen.

 3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Promo applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.

 6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord of social login van Apple of Google, tenzij anders aangegeven.

 7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

 8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Promo. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 9. De Gebruiker heeft een zelfstandige onderzoeksplicht om te onderzoeken of de getoonde aanbieding(en) juist zijn.

Artikel 5 - Toegang

 1. Promo biedt enkel en alleen het gebruik van de Promo applicatie aan. Promo heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten of producten door de aangesloten aanbieder.

 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Promo applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Promo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Promo applicatie tijdig worden verstrekt aan Promo.

 4. Promo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Promo is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Promo bekend was.

Artikel 6 - Beschikbaarheid Promo applicatie

Promo staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Promo streeft ernaar om zich in te spannen om de Promo applicatie en de toegang tot de Promo applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Promo applicatie. Promo is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Promo applicatie en het gebruik van de Promo applicatie op te schorten. Promo is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Promo applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Promo of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Promo gerechtigd om dat deel van de Promo applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Promo zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Promo aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 - Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de app van Promo.

Artikel 9 - Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de applicatie is in beginsel niet onderworpen aan een betalingsverplichting. Gebruiker is hierbij gerechtigd om gedurende elke maand drie aanbiedingen/producten kosteloos aan te vinken.

 2. Indien Gebruiker onbeperkt gebruik wil maken van de diensten van Promo, dient Gebruiker € 0.99,- per maand of € 9.99,- per jaar te betalen.

 3. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Promo gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Promo applicatie per direct op te schorten. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Gebruiker binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, raakt zij in verzuim.

 4. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Promo zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 5. Indien Promo meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 10 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Promo vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Promo applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Promo.

 2. Promo is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de aangesloten aanbieder.

 3. Promo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Promo applicatie of die van gelinkte websites van derden of applicaties van derden.

 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Promo jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Promo in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 5. In geen geval is Promo verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Promo applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Promo applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

 6. Promo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Promo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 7. Promo is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Promo aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Promo vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Promo. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Promo dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Promo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Promo en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Promo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Promo heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Promo zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 - Overeenkomst met de aangesloten aanbieder

Promo biedt uitsluitend een Promo applicatie aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de aanbieder. De betreffende is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst of het aangeboden product. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de dienstverlener. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker. Promo is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen een Gebruiker en een aanbieder.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Promo, alsmede op de goede naam van Promo. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Promo applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Promo applicatie berusten uitsluitend bij Promo en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Promo applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

 3. De software van de Promo applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Promo. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Promo of enig wettelijk of verplichte (merk)tekens van de Promo applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 14 - Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Promo applicatie van Promo worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@promo-app.nl met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Promo de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

 3. Promo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 15 - Wijzigingen

Promo heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Promo applicatie en/of website inzien.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Promo en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

 3. Alle geschillen tussen Promo en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Utrecht, 1 oktober 2020

Betaal nooit meer teveel

Download Promo gratis en start met besparen

Download